Posts Tagged 'sihirler'

Sihir ve Büyünün uygulama şekilleri

Dünyanın her yerinde, tarihin her devrinde ve her toplumda mevcut olan saf ve biçarelerin zaaflarından yararlanmak için dinle ve dindarlıkla alakası bulunmayan arraf, kahin, bakıcı, cinci, haham, papaz, hoca, alim vs. kılığında menfaat düşkünü yalancılar insanları aldata gelmişlerdir. Bu işi başarabilmek için de zamana ve zemine göre değişen çok çeşitli yollar denemişlerdir. Her konuda sihir ve büyü yapılmakta beraber en çok başvurulan şekiller şunlardır;
Mahkeme kararının lehte sonuçlanması için ölünün yüzüğünden, eşlerin birbirini sevmeleri veya birbirlerinden nefret etmeleri için çakıl ...

Devamını Oku →

Sihir ve Büyünün Gayesi

İnsanlara ve olaylara etki ederek çıkar sağlamaya yönelik bir uygulama olan sihir ve büyü genellikle şu maksatlar için yapılır veya yaptırılır.
a) İnsanlar arasında tefrika çıkartmak: Kadını kocasından, erkeği karısından, anayı oğlundan, kardeşi kardeşten ve sevenleri birbirinden soğutarak ayırmak için yapılan ameliyelerdir.
b) İnsandaki bazı güç ve kabiliyetleri kullanamaz hale getirmek: Bu tür büyüye “bağlama” da denir. İnsanın cinsel gücünü yok etmek, dilini bağlayarak konuşmasını engellemek, uykusunu bağlamak vs. için başvurulan yöntemlerdir.
c) Sevmediği kimselere kötülük ve zarar vermek: Dünyevi bazı hırs, kin ...

Devamını Oku →

8.Nemmamlık gammazlık Sihirleri

Nemmamlık (koğuculuk), gammazlık (fitnecilik), sahtekârlık, aldatmaca ve önceden bilgi almış görünerek şantaj suretiyle yapılan gayri meşru işler de sihir olarak değerlendirilmiştir. Daha sonraki zamanlarda sihir ve büyü mülakat, konuşma ve hitap etme tarzıyla “söz büyüsü”, ilahi, şeytan, hayvan ve insan resmi yapmak şekliyle “Resim Büyüsü”, ruhları çağırmak, efsunlamak, üflemek, cinleri kovmak veya onları etkilemek suretiyle “Hareket Büyüsü” şeklinde tasnife tabi tutulduğu gibi “Sempatik Büyüsü”, “İyilik Büyüsü” ve “Kötülük Büyüsü” diye de sınıflandırılmıştır.

Devamını Oku →

7.KalbiÇelme Suretiyle yapılan sihir

Ta’lik-i Kalp (Kalbi Çelme) suretiyle yapılan sihirdir

Bunda sihirbaz, çeşitli şarlatanlık ve dalaverelerle, övünmeklerle karşısındaki kişiyi kendine bağlar ve korkutarak onu tesir altına almaya çalışır. İsm-i Azam duasını bildiğini, cinlere hükmettiğini ve toprağı altın yapabileceğini söyleyerek kerametten, ticaretten, sanattan, maharetten, menfaatten bahsetmek suretiyle saf dilleri dolandırır. En adisinden en mahretlisinr kadar her çeşit dolandırıcılık aşağı yukarı hep buna bağlıdır.

Devamını Oku →

6.Maddelerle Yapılan Sihir

Bazı cisimlerden ve gıda maddelerinden istifade edilerek yapılan sihirdir.

Yiyecek ve içeceklere karıştırılan uyuşturucu ve sarhoş edici maddelerle, ilaçların kimyasal özellilerinin de sihir etkisi yaptığı bir gerçektir.

Devamını Oku →

4.Tahayyulat şeklinde gerçekleştirilen sihir

Tahayyulat ve göz bağlama şeklinde gerçekleştirilen sihirdir. Bu sihir çeşidi his yanılması ve duyuların aldatılmasına dayanır. Daha çok telkin ve etki altına almak suretiyle duyguların yanıltma ve el çabukluğu ile yapıldığı için bu tür işlemlere sihir yerine hokkabazlık ve göz boyama denilmiştir. Günümüzde beyin yıkama, propaganda ve reklâm gibi ameliyeler de bu kategoride değerlendirilmektedir.

Devamını Oku →

3.Yer Ruhları

Yer Ruhları cinler ve diğer görünmeyen şer güçlervasıtasıyla yapılan sihirdir.
Buna azaim ve cinlilik de denir. Günümüzde ruh çağırma adı altında icra edilen birtakım faaliyetler sihrin bu çeşidine girer.

Devamını Oku →

2.Ruhi Sihir

2.Ruhi Sihir:
İnsan nefislerinin ve nefeslerinin kendisi ve başkaları üzerinde meydana getirdiği etkiyle yapılan sihirdir. Bu tür sihri benimseyenler ruhlarla cesetler arasındaki ilgi ve alakadan yola çıkarak cismani hal ve tavırların ruhi ve nefsi ahvale tabi olduğunu kabul ederler ve insan ruhunun eğitilmesi ve terbiye edilmesi neticesine ruhum güç ve kuvvet kazanacağına, başkasının göremeyeceği gizli şeyleri algılayabileceğine ve kendi dışında birtakım olayları etkileyebileceğine inanırlar. Bu sayede kişi isteği birçok şeyi yapabilmeye, canlı-cansız eşya, hayvan ve insan üzerinde ve kendi bedeninde ...

Devamını Oku →

1.Keldani (Babil) Sihri

Yer ve gök cisimlerine ait güçlerin birleştirilmesi suretiyle meydana getirildiği iddia edilen ve tılsım adı verilen sihirdir. Yıldızlara tapan Keldaniler kâinattaki olayların yıldızlar tarafından idare edildiğine, hayır ve şerrin, mutluluk ve bedbahtlığın da onlardan kaynaklandığınıa inanırlardı. Bu inançta olan Babilliler üç fırkaya ayrılırlar;
a) Kâinatın ve yıldızların kadim (öncesiz) olduğuna ve kendiliğinden meydana geldiğine kanaat getiren ve Saibe adı verilenler: Günümüzde kâinatın ezeli olduğuna inanan materyalistler gibi…
b) Yıldızların ulûhiyetine inanarak olanlara tapanlar; bunlar başlıca yedi yıldızı takdis edip onlara aliha (tanrıça) ...

Devamını Oku →

Sihrin Çeşitleri

Sihrin Çeşitleri

1- Bazları el çabukluğu ile bazı sihirbazlıklar yaparak insanları aldatırlar. Bu oyun ve eğlence için yapılırsa günah değildir.
2- Yiyecek veya içecek vermek suretile insan vücûdunda farklı tepkiler meydana gelebilmektedir. Afyon alan kimselerin şuuru uyuşur ve o kişi olmayan şeyler görür. Meselâ kendini cennette gezinir görür.
3- peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz: “Sözde sihir vardır” buyurmuştur. Dillerindeki sihirle, yâni konuşmaları ile insanların gönüllerini kendilerine çekip baba-oğlu, ana-kızı, zevc-zevceyi birbirinden ayıranlar bulunmaktadır.
4- Cinler ve şeytanlarla temas kurarak bir insanın, bir başkasının üzerinde ...

Devamını Oku →