Posts Tagged 'sihir'

Sihrin Hakitati ve Dini Hükmü

a) Sihir ve Büyünün Hakikati:
Kaynaklar, ruh, nefis, cin, şeytan vb. insanların hayatlarına etki eden ve onlara yön veren birtakım görünmeyen varlıkların mevcut olduğunu ve bunlar arasında manevi bir iletişimin bulunabileceğini haber vermektedir.
İslam’da her şeyin yaratıcısı Allah’tır. Bu sebeple, bir kimse iyi veya kötü ne isterse Allah onu yaratır.
Sihir de maddi tesirlerin etkisiyle gerçekleştirilen ruhi bir hadisedir. Böyle bir şey yoktur demek doğru değildir. Faziletli bir kimsenin iyi dilek ve temennilerle kötü bir insanın da kötü niyetle Allah’tan ...

Devamını Oku →

Sihir-Büyü ve Din-Bilim İlişkisi

a)Sihir-Büyü ve Din:

Sihir ve büyü,çok tanrılı dinler devrinde inan-tanrı ilişkilerini düzenlemek üzere birtakım maddi tesirlerle yapılan ameliyelerin tek tanrılı dinlere geçen milletler tarafından muhafaza edilerek devam ettirdikleri adet ve inanış artıkları olduğu için her şeye gücü yeten bir varlığa iman ve ibadet esasına dayanan din ile birtakım maddi tesirlerle meydana getirilen ve ruhi bir hal olan sihir devamlı birbirine karıştırılmıştır.Halbuki,dinin bir cemaati , sihirbaz ve büyücünün ise müşterisi vardır.Dinde günah anlayışı olduğu halde sihir ve büyüde bu yoktur.Dinde açıklık ,sihir ...

Devamını Oku →

Sihir ve Büyünün uygulama şekilleri

Dünyanın her yerinde, tarihin her devrinde ve her toplumda mevcut olan saf ve biçarelerin zaaflarından yararlanmak için dinle ve dindarlıkla alakası bulunmayan arraf, kahin, bakıcı, cinci, haham, papaz, hoca, alim vs. kılığında menfaat düşkünü yalancılar insanları aldata gelmişlerdir. Bu işi başarabilmek için de zamana ve zemine göre değişen çok çeşitli yollar denemişlerdir. Her konuda sihir ve büyü yapılmakta beraber en çok başvurulan şekiller şunlardır;
Mahkeme kararının lehte sonuçlanması için ölünün yüzüğünden, eşlerin birbirini sevmeleri veya birbirlerinden nefret etmeleri için çakıl ...

Devamını Oku →

Sihir ve Büyünün Gayesi

İnsanlara ve olaylara etki ederek çıkar sağlamaya yönelik bir uygulama olan sihir ve büyü genellikle şu maksatlar için yapılır veya yaptırılır.
a) İnsanlar arasında tefrika çıkartmak: Kadını kocasından, erkeği karısından, anayı oğlundan, kardeşi kardeşten ve sevenleri birbirinden soğutarak ayırmak için yapılan ameliyelerdir.
b) İnsandaki bazı güç ve kabiliyetleri kullanamaz hale getirmek: Bu tür büyüye “bağlama” da denir. İnsanın cinsel gücünü yok etmek, dilini bağlayarak konuşmasını engellemek, uykusunu bağlamak vs. için başvurulan yöntemlerdir.
c) Sevmediği kimselere kötülük ve zarar vermek: Dünyevi bazı hırs, kin ...

Devamını Oku →

8.Nemmamlık gammazlık Sihirleri

Nemmamlık (koğuculuk), gammazlık (fitnecilik), sahtekârlık, aldatmaca ve önceden bilgi almış görünerek şantaj suretiyle yapılan gayri meşru işler de sihir olarak değerlendirilmiştir. Daha sonraki zamanlarda sihir ve büyü mülakat, konuşma ve hitap etme tarzıyla “söz büyüsü”, ilahi, şeytan, hayvan ve insan resmi yapmak şekliyle “Resim Büyüsü”, ruhları çağırmak, efsunlamak, üflemek, cinleri kovmak veya onları etkilemek suretiyle “Hareket Büyüsü” şeklinde tasnife tabi tutulduğu gibi “Sempatik Büyüsü”, “İyilik Büyüsü” ve “Kötülük Büyüsü” diye de sınıflandırılmıştır.

Devamını Oku →

7.KalbiÇelme Suretiyle yapılan sihir

Ta’lik-i Kalp (Kalbi Çelme) suretiyle yapılan sihirdir

Bunda sihirbaz, çeşitli şarlatanlık ve dalaverelerle, övünmeklerle karşısındaki kişiyi kendine bağlar ve korkutarak onu tesir altına almaya çalışır. İsm-i Azam duasını bildiğini, cinlere hükmettiğini ve toprağı altın yapabileceğini söyleyerek kerametten, ticaretten, sanattan, maharetten, menfaatten bahsetmek suretiyle saf dilleri dolandırır. En adisinden en mahretlisinr kadar her çeşit dolandırıcılık aşağı yukarı hep buna bağlıdır.

Devamını Oku →

6.Maddelerle Yapılan Sihir

Bazı cisimlerden ve gıda maddelerinden istifade edilerek yapılan sihirdir.

Yiyecek ve içeceklere karıştırılan uyuşturucu ve sarhoş edici maddelerle, ilaçların kimyasal özellilerinin de sihir etkisi yaptığı bir gerçektir.

Devamını Oku →

4.Tahayyulat şeklinde gerçekleştirilen sihir

Tahayyulat ve göz bağlama şeklinde gerçekleştirilen sihirdir. Bu sihir çeşidi his yanılması ve duyuların aldatılmasına dayanır. Daha çok telkin ve etki altına almak suretiyle duyguların yanıltma ve el çabukluğu ile yapıldığı için bu tür işlemlere sihir yerine hokkabazlık ve göz boyama denilmiştir. Günümüzde beyin yıkama, propaganda ve reklâm gibi ameliyeler de bu kategoride değerlendirilmektedir.

Devamını Oku →

3.Yer Ruhları

Yer Ruhları cinler ve diğer görünmeyen şer güçlervasıtasıyla yapılan sihirdir.
Buna azaim ve cinlilik de denir. Günümüzde ruh çağırma adı altında icra edilen birtakım faaliyetler sihrin bu çeşidine girer.

Devamını Oku →

2.Ruhi Sihir

2.Ruhi Sihir:
İnsan nefislerinin ve nefeslerinin kendisi ve başkaları üzerinde meydana getirdiği etkiyle yapılan sihirdir. Bu tür sihri benimseyenler ruhlarla cesetler arasındaki ilgi ve alakadan yola çıkarak cismani hal ve tavırların ruhi ve nefsi ahvale tabi olduğunu kabul ederler ve insan ruhunun eğitilmesi ve terbiye edilmesi neticesine ruhum güç ve kuvvet kazanacağına, başkasının göremeyeceği gizli şeyleri algılayabileceğine ve kendi dışında birtakım olayları etkileyebileceğine inanırlar. Bu sayede kişi isteği birçok şeyi yapabilmeye, canlı-cansız eşya, hayvan ve insan üzerinde ve kendi bedeninde ...

Devamını Oku →
Page 1 of 2 12