Blog

1.Keldani (Babil) Sihri

Yer ve gök cisimlerine ait güçlerin birleştirilmesi suretiyle meydana getirildiği iddia edilen ve tılsım adı verilen sihirdir. Yıldızlara tapan Keldaniler kâinattaki olayların yıldızlar tarafından idare edildiğine, hayır ve şerrin, mutluluk ve bedbahtlığın da onlardan kaynaklandığınıa inanırlardı. Bu inançta olan Babilliler üç fırkaya ayrılırlar;
a) Kâinatın ve yıldızların kadim (öncesiz) olduğuna ve kendiliğinden meydana geldiğine kanaat getiren ve Saibe adı verilenler: Günümüzde kâinatın ezeli olduğuna inanan materyalistler gibi…
b) Yıldızların ulûhiyetine inanarak olanlara tapanlar; bunlar başlıca yedi yıldızı takdis edip onlara aliha (tanrıça) derlerdi. Bu yıldızlardan her biri için ayrı ayrı put yapılır, herkesin hususi bir mabedi ve putu bulunurdu ve bazı dualar okunup buhurlar yakılarak bunların yakınlığı kazanılmaya çalışılırdı.
c) Yıldızların ve diğer gök cisimlerinin üzerinde ve ötesinde her şeyi yaratan ve istediğini yapabilen bir yüce yaratıcının varlığını kabul edenler; bunlar da o yüce yaratıcının yıldızlara etkileyici bir kuvvet bahsettiğine inanırlardı. Bu inanç şekli de tabiiyyun mezhebine yani natüralizme benzemektedir.
Bu sihir çeşidinde eski devirlerde keşfedilen tabii olaylar ile ruhi hadiselerin bazı garip özellikleri birleştirilerek uygulanmış olabilir. Bunların bu batıl inançlarını düzeltmek için Hz. İbrahim onlara peygamber olarak gönderilmiş olup, bir kısmı onlara ve tebliğ ettiklerine iman etmiş, çoğu da inkâr yolunu seçmiştir. Sonunda o büyük peygamberi ateşe attılar, fakat Cenab-ı Hak müstesna bir mucize ile inkârcıların ateşini berdü selam etti.